Dasar Privasi

1. Pengenalan Dasar Privasi ini

1.1. Di [Mall365], kami mengambil serius privasi anda. Kami komited untuk mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang terpakai kepada kami.

1.2. Semasa menyediakan Perkhidmatan atau akses kepada Platform kami (seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Penggunaan), kami akan mengumpul data, termasuk data peribadi anda.

1.3. Dasar Privasi ini wujud untuk memastikan anda mengetahui tentang penggunaan, proses dan pengendalian data yang kami kumpulkan dan terima semasa menyediakan Perkhidmatan atau akses kepada Platform kepada anda, pelanggan kami. Kami hanya akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.

1.4. Adalah penting anda membaca Dasar Privasi ini bersama-sama dengan sebarang notis lain yang mungkin kami berikan pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpul atau memproses data peribadi tentang anda, supaya anda menyedari sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan data peribadi anda. < / p>

1.5. DENGAN MENGIKUTKAN ATAU MEMERIKSA “SIGN UP”, “AKU SETUJU DENGAN POLISI PRIVASI MALL365” ATAU PENERIMAAN PENERBITAN YANG DISEDIAKAN DI MALL365 PENDAFTARAN HALAMAN, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH DIPERLUKAN DAN MENYELAMATKAN TERMA-TERMA KEBIJAK PRIVASI INI DAN BAHAWA ANDA TELAH MENERIMAAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN DATA PERIBADI ANDA SEBELUMNYA DIMINTA DAN BAWAH TERMA DI SINI.

1.6. Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Apa-apa perubahan yang kami buat kepada Dasar Privasi ini pada masa akan datang akan diposkan di halaman ini dan, jika sesuai, diberitahu kepada anda melalui e-mel, di mana penggunaan berterusan Perkhidmatan kami, akses kepada Platform atau penggunaan Perkhidmatan, termasuk Meletakkan Pesanan pada Platform ini, akan menjadi pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan yang kami buat kepada Dasar Privasi ini, seperti yang diberitahu kepada anda melalui e-mel. Sila semak semula dengan kerap untuk melihat sebarang kemas kini atau perubahan kepada Dasar Privasi ini.

1.7. Dasar Privasi ini diguna pakai bersama dengan notis lain, klausa kontrak dan fasal persetujuan yang terpakai berhubung pengumpulan, penggunaan dan penzahiran data peribadi anda oleh kami, dan tidak bertujuan untuk mengatasi mereka melainkan jika kami menyatakan secara nyata sebaliknya.

1.8. Anda boleh melawati Platform dan menyemak imbas tanpa perlu memberi butiran peribadi. Walau bagaimanapun, anda perlu mendaftar untuk akaun jika anda ingin menggunakan Perkhidmatan.

1.9. Jika anda mempunyai sebarang komen, cadangan atau aduan berhubung dengan data peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui halaman Hubungi Kami.

2. Data Peribadi Kami Kumpulkan Daripada Anda

2.1. Data Peribadi bermaksud apa-apa maklumat, sama ada direkodkan dalam bentuk material atau tidak, dari mana identiti seseorang jelas atau boleh secara munasabah dan secara langsung ditentukan oleh entiti yang memegang maklumat itu, atau apabila disatukan dengan maklumat lain, secara langsung dan pasti akan mengenal pasti seorang individu.

2.2. Kami mungkin mengumpul data peribadi berikut daripada anda:
(a) Data identiti, seperti nama, jantina, dan tarikh lahir;
(b) Hubungi data, seperti alamat pengebilan, alamat penghantaran, alamat e-mel dan nombor telefon;
(c) Data akaun, seperti akaun bank dan butiran pembayaran;
(d) Data urus niaga, seperti butiran tentang bayaran kepada dan dari anda, dan butir-butir produk dan Perkhidmatan yang telah anda beli daripada kami;
(e) Data teknikal, seperti alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi penyemak imbas, tetapan zon masa dan lokasi, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem operasi dan platform, dan teknologi lain pada peranti anda gunakan untuk mengakses Platform;
(f) Data profil, seperti nama pengguna dan kata laluan anda, pembelian atau pesanan yang dibuat oleh anda, minat, keutamaan, maklumbalas dan maklumbalas anda;
(g) Data penggunaan, seperti maklumat mengenai cara anda menggunakan Platform, produk dan Perkhidmatan;
(h) Data pemasaran dan komunikasi, seperti keutamaan anda dalam menerima pemasaran dari kami dan pihak ketiga kami dan pilihan komunikasi anda.

2.3. Sepanjang penggunaan Platform dan penyediaan Perkhidmatan, kami mungkin menerima data peribadi daripada anda dalam situasi berikut:
(a) Apabila anda membuat akaun dengan kami;
(b) Apabila anda memohon untuk mana-mana Perkhidmatan kami atau membeli apa-apa produk yang terdapat di Platform;
(c) Apabila anda menggunakan mana-mana ciri atau fungsi yang terdapat di Platform atau Perkhidmatan kami;
(d) Apabila anda melanggan penerbitan kami atau cagaran pemasaran;
(e) Apabila anda memasuki pertandingan, promosi atau tinjauan,
(f) Apabila anda log masuk ke akaun anda di Platform kami atau berinteraksi dengan kami melalui perkhidmatan atau aplikasi luaran, seperti Facebook atau Google;
(g) Apabila anda berinteraksi dengan kami di luar talian, termasuk apabila anda berinteraksi dengan ejen perkhidmatan pelanggan kami.

2.4. Anda hanya perlu menyerahkan data peribadi yang tepat dan tidak mengelirukan dan anda mesti menyimpannya sehingga kini dan memaklumkan perubahan. Kami berhak meminta dokumen untuk mengesahkan data peribadi yang anda berikan sebagai sebahagian daripada proses pengesahan pelanggan kami.

2.5. Kami hanya akan dapat mengumpul data peribadi anda jika anda secara sukarela menyerahkan data peribadi kepada kami. Malangnya, jika anda memilih untuk tidak menghantar data peribadi anda kepada kami atau kemudian menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan data peribadi kami, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan atau akses kepada Platform kami.

2.6. Anda boleh mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda yang diserahkan kepada kami pada bila-bila masa seperti diterangkan di bawah.

2.7. Jika anda memberikan data peribadi mana-mana pihak ketiga kepada kami, anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan yang diperlukan oleh pihak ketiga untuk berkongsi dan memindahkan data peribadinya kepada kami, dan bagi kami untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data itu mengikut Dasar Privasi ini.

3. Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi

3.1. Data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan oleh kami, atau dikongsi atau dipindahkan kepada pihak ketiga (termasuk syarikat yang berkaitan, pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan mereka dan syarikat-syarikat yang berkaitan, dan penjual pihak ketiga), untuk beberapa atau semua berikut tujuan:
(a) Untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan atau akses kepada Platform, termasuk menanggapi pertanyaan, maklumbalas, tuntutan atau pertikaian melalui ejen perkhidmatan pelanggan kami;
(b) Untuk memproses pesanan yang anda hantar melalui Platform, sama ada produk yang dijual oleh kami atau penjual pihak ketiga;
(c) Pembayaran yang anda buat melalui Platform untuk produk, sama ada yang dijual oleh kami atau penjual pihak ketiga, akan diproses oleh ejen kami;

(d) Menyampaikan produk yang telah anda beli melalui Platform, sama ada yang dijual oleh kami atau penjual pihak ketiga. Kami boleh menghantar maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk membuat penghantaran produk kepada anda (contohnya kepada kurier atau pembekal kami), sama ada produk tersebut dijual melalui Platform oleh kami atau penjual pihak ketiga;

(e) Mengemas kini anda mengenai penghantaran produk, sama ada yang dijual melalui Platform oleh kami atau penjual pihak ketiga, dan untuk tujuan sokongan pelanggan;
(f) Untuk membandingkan maklumat, dan sahkan dengan pihak ketiga untuk memastikan maklumat itu tepat;
(g) Untuk mentadbir akaun anda (jika ada) dengan kami;
(h) Untuk mengesahkan dan menjalankan transaksi kewangan berhubung dengan bayaran yang anda buat dalam talian;
(i) Untuk mengaudit muat turun data dari Platform;
(j) Untuk memperbaiki susun atur atau kandungan halaman Platform dan menyesuaikannya untuk pengguna;
(k) Untuk mengenal pasti pelawat di Platform;
(l) Untuk menjalankan penyelidikan mengenai demografi dan tingkah laku pengguna kami;
(m) Untuk memberi anda maklumat yang kami fikir anda mungkin mendapati berguna atau yang anda minta daripada kami, termasuk maklumat mengenai produk dan perkhidmatan penjual pihak kami atau pihak ketiga, dengan syarat anda telah menyatakan bahawa anda tidak keberatan untuk dihubungi untuk tujuan-tujuan ini ;
(n) Tertakluk kepada mendapatkan persetujuan anda menurut undang-undang yang berkenaan, kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar anda bahan pemasaran atau promosi mengenai produk dan perkhidmatan penjual pihak ketiga atau kami dari semasa ke semasa;
(o) Kami juga boleh menjalankan proses membuat keputusan automatik mengikut mana-mana tujuan ini.

3.2. Anda boleh berhenti melanggan dari menerima maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi berhenti berlangganan dalam bahan pemasaran elektronik. Kami boleh menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar surat berita dari kami dan dari syarikat-syarikat kami yang berkaitan.

3.3. Dalam keadaan yang luar biasa, kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi, seperti apabila terdapat alasan untuk mempercayai bahawa penzahiran itu perlu untuk mencegah ancaman kepada kehidupan atau kesihatan, atau untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang, atau untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan dan permintaan.

4. Penarikan balik Persetujuan dan Penghapusan atau Anonymisasi Data Peribadi

4.1. Anda boleh menyampaikan penolakan persetujuan anda kepada penggunaan berterusan atau pendedahan data peribadi anda untuk sebarang tujuan dan mengikut cara seperti yang dinyatakan di atas pada bila-bila masa, atau meminta pemadaman atau penyatuan data peribadi anda, dengan menghubungi Perlindungan Data kami Pegawai yang menggunakan butiran hubungan yang disediakan di atas.

4.2. Harap maklum bahawa jika anda menyampaikan penolakan persetujuan anda terhadap penggunaan kami atau pendedahan data peribadi anda untuk tujuan dan mengikut cara yang dinyatakan di atas, atau meminta pemadaman atau penyatuan data peribadi anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus memberikan produk atau perkhidmatan kami kepada anda atau melaksanakan kontrak kami dengan anda, dan kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya kami tidak terus menyediakan produk atau perkhidmatan kami, atau melaksanakan kontrak kami dengan anda. Hak dan remedi undang-undang kami secara nyata dirizabkan dalam acara sedemikian.

5. Mengemas kini Data Peribadi Anda

5.1. Adalah penting bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat. Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan kami tentang perubahan kepada data peribadi anda, atau sekiranya anda percaya bahawa data peribadi kami tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau sudah lapuk. Anda boleh mengemas kini data peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses akaun anda di Platform. Jika anda tidak dapat mengemas kini data peribadi anda melalui akaun anda, anda boleh melakukannya dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami menggunakan butiran hubungan yang disediakan di atas.

5.2. Kami mengambil langkah untuk berkongsi kemas kini data peribadi anda dengan pihak ketiga dan sekutu kami yang telah berkongsi data peribadi anda jika data peribadi anda masih diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

6. Mengakses Data Peribadi Anda

6.1. Sekiranya anda ingin meminta maklumat mengenai data peribadi anda yang telah kami kumpulkan, atau bertanya tentang cara-cara di mana data peribadi anda mungkin telah digunakan atau didedahkan oleh kami dalam tahun yang lalu, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami menggunakan butiran hubungan yang disediakan di atas . Untuk memudahkan pemprosesan permintaan anda, mungkin diperlukan untuk kami meminta maklumat lanjut yang berkaitan dengan permintaan anda.

6.2. Kami berhak untuk mengenakan yuran pentadbiran yang munasabah untuk mendapatkan semula rekod data peribadi anda. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang fi sebelum memproses permintaan anda.

6.3. Kami akan bertindak balas terhadap permintaan anda secepat mungkin. Sekiranya kami tidak dapat membalas permintaan anda dalam masa dua puluh satu (21) hari dari tarikh permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis. Sekiranya kami tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau membuat pembetulan yang diminta oleh anda, secara amnya kami akan memaklumkan kepada anda tentang sebab-sebab mengapa kami tidak dapat melakukannya (kecuali jika kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah perlindungan data yang berkenaan undang-undang).

7. Keselamatan Data Peribadi Anda

7.1. Untuk melindungi data peribadi anda dari capaian, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang tidak dibenarkan, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti:
(a) Mengehadkan akses kepada data peribadi kepada individu yang memerlukan akses;
(b) Mengekalkan produk teknologi untuk mengelakkan akses komputer yang tidak dibenarkan;
(c) Memadamkan atau menyiarkan nama data peribadi anda dengan mematuhi piawaian yang diamanahkan oleh undang-undang yang terpakai, apabila ia tidak lagi diperlukan untuk apa-apa tujuan undang-undang atau perniagaan;
(d) Menggunakan teknologi penyulitan 128-bit SSL (lapisan soket selamat) apabila memproses maklumat kewangan anda.

7.2. Jika anda percaya bahawa privasi anda telah dilanggar oleh Mall365, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami menggunakan butiran hubungan yang disediakan di atas.

7.3. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui internet atau kaedah penyimpanan elektronik adalah benar-benar selamat. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha melindungi keselamatan maklumat anda dan terus mengkaji dan meningkatkan langkah keselamatan maklumat kami.

7.4. Kata laluan anda adalah kunci kepada akaun anda. Sila gunakan nombor unik, huruf dan aksara khas, dan jangan berkongsi kata laluan Mall365 anda kepada sesiapa sahaja. Jika anda berkongsi kata laluan anda dengan orang lain, anda akan bertanggungjawab untuk semua tindakan yang diambil dalam nama akaun anda dan akibatnya. Sekiranya anda kehilangan kawalan kata laluan anda, anda mungkin kehilangan kawalan yang ketara ke atas data peribadi anda dan data lain yang dihantar ke Mall365. Anda juga boleh dikenakan tindakan mengikat secara sah untuk pihak anda. Oleh itu, jika kata laluan anda telah dikompromi untuk apa-apa sebab atau jika anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa kata laluan anda telah dikompromikan, anda harus segera menghubungi kami dan menukar kata laluan anda. Anda diingatkan untuk log keluar dari akaun anda dan menutup penyemak imbas apabila anda selesai dengan menggunakan komputer yang dikongsi.

8. Pengekalan Data Peribadi

8.1. Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selagi kami dikehendaki oleh undang-undang atau yang berkaitan dengan tujuan yang dikumpulkannya.

8.2. Kami akan berhenti untuk mengekalkan data peribadi anda, atau mengeluarkan cara yang mana data boleh dikaitkan dengan anda, dengan seberapa segera munasabah untuk mengandaikan bahawa pengekalan itu tidak lagi berfungsi dengan tujuan yang mana data peribadi dikumpulkan, dan tidak lebih lama diperlukan untuk sebarang tujuan undang-undang atau perniagaan.

9. Kanak-kanak dan Kanak-Kanak bawah 18 tahun

9.1. Mall365 tidak menjual produk untuk pembelian oleh kanak-kanak di bawah umur [18], dan juga tidak bermaksud untuk memberi sebarang Perkhidmatan atau penggunaan Platform kepada kanak-kanak di bawah umur [18]. Kami tidak sengaja mengumpul apa-apa data peribadi yang berkaitan dengan kanak-kanak di bawah umur [18].

9.2. Jika anda berusia di bawah 18 tahun, anda boleh menggunakan laman web kami hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga.

10. Pengumpulan Data Komputer

10.1. Kami atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa boleh menggunakan kuki, suar web, dan teknologi sejenis lain untuk menyimpan data untuk membantu memberikan pengalaman yang lebih baik, lebih cepat, selamat dan diperibadikan apabila anda menggunakan Perkhidmatan atau mengakses Platform.

10.2. Apabila anda melawati Platform melalui komputer anda, peranti mudah alih, atau mana-mana peranti lain dengan sambungan internet, pelayan syarikat kami akan secara automatik merekodkan data yang dihantar oleh penyemak imbas anda setiap kali anda melawat tapak web. Data ini mungkin termasuk:
(a) Alamat IP komputer atau peranti anda;
(b) Jenis pelayar;
(c) Halaman web yang anda lawati sebelum anda datang ke Platform kami;
(d) Halaman dalam Platform yang anda lawati;
(e) Masa yang dibelanjakan untuk halaman, butiran dan data yang dicari di Platform, masa dan tarikh akses, dan statistik lain.

10.3. Data ini dikumpul untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami meningkatkan laman web kami dan perkhidmatan dan produk yang kami berikan.

10.4. Kuki adalah fail teks kecil (biasanya terdiri daripada huruf dan nombor) yang diletakkan di dalam memori pelayar atau peranti anda apabila anda melawat tapak web atau melihat mesej. Mereka membenarkan kami mengenali peranti atau pelayar tertentu dan membantu kami memperibadikan kandungan agar sesuai dengan minat pilihan anda lebih cepat, dan menjadikan Perkhidmatan dan Platform kami lebih mudah dan berguna untuk anda.

10.5. Anda mungkin dapat mengurus dan memadamkan kuki melalui penyemak imbas atau tetapan peranti anda. Untuk maklumat lanjut tentang cara melakukannya, lawati bahan bantuan pelayar atau peranti anda.

10.6. Suara web adalah imej grafik kecil yang mungkin disertakan pada Perkhidmatan kami dan Platform. Mereka membenarkan kami mengira pengguna yang melihat laman-laman ini supaya kami lebih memahami keutamaan dan minat anda.